(216) Viaduct launching girder – Mar. 2022 (01_237)